Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng

Cùng nhau sáng tạo vì cộng đồng

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Xã hội

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội (SESP) được triển khai hàng năm là chương trình trọng tâm của CSIP. Chương trình tìm kiếm và đầu tư trực tiếp về tài chính, nâng cao năng lực, tư vấn kinh doanh và kết nối mạng lưới, kết nối cơ hội đầu tư cho Doanh nghiệp xã hội trong các giai đoạn phát triển quan trọng nhằm tăng khả năng bền vững và tác động xã hội tích cực của các Doanh nghiệp xã hội tới cộng đồng.

SESP tìm kiếm và đầu tư cho Doanh nghiệp xã hội tại 2 giai đoạn phát triển:

Giai đoạn Ươm tạo: các doanh nghiệp xã hội triển khai các sáng kiến xã hội trong giai đoạn phát triển ban đầu, đang tìm kiếm hỗ trợ để khẳng định mô hình, hiệu quả hoạt động, khả năng tự vững và tác động xã hội trên một cộng đồng cụ thể.

Giai đoạn Tăng tốc phát triển: Các doanh nghiệp xã hội đã khẳng định được mô hình hoạt động và tác động xã hội ban đầu tại một cộng đồng cụ thể, đang xây dựng kế hoạch và tìm kiếm nguồn lực để nhân rộng, phát triển mô hình kinh doanh và tác động xã hội.

--------------------------------------------------

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Xã Hội (SESP) 2013

Hợp tác chiến lược cùng công ty Diageo Vietnam triển khai chương trình “PlanW – trao quyền phụ nữ thông qua đào tạo” tại Việt Nam, chúng tôi đặc biệt chú trọng tìm kiếm hỗ trợ các doanh nghiệp xã hội mang lại tác động tích cực về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ

  • Các Doanh nghiệp xã hội hỗ trợ giải quyết các thách thức của phụ nữ; tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn lực, các cơ hội và lựa chọn, nhằm nâng cao năng lực và vị thế của phụ nữ trong sự phát triển kinh tế - xã hội.
  • Các mô hình kinh doanh xã hội tạo việc làm cho phụ nữ
  • Các Doanh nghiệp xã hội do phụ nữ lãnh đạo

Chương trình cũng tìm kiếm các Doanh nghiệp xã hội đang giải quyết thách thức trong các lĩnh vực xã hội cụ thể hoặc liên ngành như: Nông nghiệp bền vững; Sinh kế, tạo việc làm, trao quyền cho các cộng đồng yếu thế; Giáo dục, nâng cao năng lực; Sức khoẻ cộng đồng; Chăm sóc người cao tuổi;

Chương trình nhận hồ sơ đăng ký tới hết ngày 30/06/2013.

Tìm hiểu thông tin về những hỗ trợ của SESP đối với:

-> GIAI ĐOẠN ƯƠM TẠO

-> GIAI ĐOẠN TĂNG TỐC PHÁT TRIỂN