Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng

Cùng nhau sáng tạo vì cộng đồng

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Xã hội

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội (SESP) được triển khai hàng năm là chương trình trọng tâm của CSIP. Chương trình tìm kiếm và đầu tư trực tiếp về tài chính, nâng cao năng lực, tư vấn kinh doanh và kết nối mạng lưới, kết nối cơ hội đầu tư cho Doanh nghiệp xã hội trong các giai đoạn phát triển quan trọng nhằm tăng khả năng bền vững và tác động xã hội tích cực của các Doanh nghiệp xã hội tới cộng đồng.

SESP tìm kiếm và đầu tư cho Doanh nghiệp xã hội tại 2 giai đoạn phát triển:

Giai đoạn Ươm tạo: các doanh nghiệp xã hội triển khai các sáng kiến xã hội trong giai đoạn phát triển ban đầu, đang tìm kiếm hỗ trợ để khẳng định mô hình, hiệu quả hoạt động, khả năng tự vững và tác động xã hội trên một cộng đồng cụ thể.

Giai đoạn Tăng tốc phát triển: Các doanh nghiệp xã hội đã khẳng định được mô hình hoạt động và tác động xã hội ban đầu tại một cộng đồng cụ thể, đang xây dựng kế hoạch và tìm kiếm nguồn lực để nhân rộng, phát triển mô hình kinh doanh và tác động xã hội.

--------------------------------------------------

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Xã Hội (SESP) 2014

SESP 2014 tìm kiếm và đầu tư trực tiếp cho các Doanh nghiệp xã hội trong các giai đoạn phát triển quan trọng nhằm tăng hiệu quả hoạt động và tác động xã hội tích cực. Chương trình tập trung tìm kiếm các Doanh Nghiệp Xã Hội đặt mục tiêu trọng tâm là giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường thông qua triển khai các hoạt động kinh doanh bền vững, nguồn thu chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh của Doanh Nghiệp Xã Hội.

Chương trình nhận hồ sơ đăng ký tới hết ngày 30/06/2014.

Tìm hiểu thông tin về những hỗ trợ của SESP đối với:

-> GIAI ĐOẠN ƯƠM TẠO

-> GIAI ĐOẠN TĂNG TỐC PHÁT TRIỂN